Quyền và nghĩa vụ

Ngày đăng: 29/06/2020

Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng.

Quyền lợi của khách hàng

Bên B (khách hàng) có quyền yêu cầu bên A (Ceos Education) báo cáo tiến độ công việc về nội dung Digital Marketing mà Bên A đang thực hiện cho Bên B.

Lựa chọn hình thức, nội dung, phương tiện phạm vi và thời gian Marketing phù hợp.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ Digital Marketing

Được cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ liên quan đến công việc đã được thỏa thuận.

Nghĩa vụ của Khách hàng

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A theo quy định của hợp đồng.

Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và kịp thời về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ bên B và các thông tin liên quan khác làm cơ sở cho việc thực hiện cung ứng dịch vụ của Bên A và chịu trách nhiệm cho thông tin mình cung cấp. Bên A không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc vi phạm các nghĩa vụ của Bên A là do Bên B cung cấp thông tin không kịp thời, không đúng và/ hoặc không đầy đủ.

Thông báo cho Bên A về những thay đổi trong yêu cầu thực hiện Hợp đồng trước ít nhất (03 ) ngày bằng văn bản hoặc email cụ thể để Bên A có thể kịp thời thực hiện. Trong trường hợp có những yêu cầu của Bên B, các Bên cùng thỏa thuận về phương án và thời hạn thực hiện.

Các nghĩa vụ khác theo hợp đồng sẽ được làm theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của Ceos Education

Quyền lợi của Ceos Education

Được Bên B thanh tóa đầy đủ và đúng thời hạn của phí dịch vụ đã thỏa thuận.

Yêu cầu Bên B cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác theo đúng thời hạn của hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên A

Thực hiện dịch vụ Digital Marketing theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

Thục hiện hợp đồng dựa trên tinh thần trung thực, thiện chí vì lợi ích của Bên B.

Thực hiện sự lựa chọn của Bên B về hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian thực hiện Digital Marketing.

Tổ chức Digital Marketing trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại theo thông tin Bên B đã cung cấp.

Thông báo cho bên B về tính hình thực hiện công việc mỗi thứ 7 hàng tuần và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện giải pháp Digital Marketing doanh nghiệp.

Giữ bí mật đối với các hồ sơ tài liệu, tin tức liên quan đến các nội dung tư vấn.

Các nghĩa vụ khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật